Home » Movement » “วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 0125-684X

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Bulletin of the Department of Medical Sciences

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร เดิมบรรณาธิการวารสาร คือ ดร.บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ เป็น ดร.อภิวัฏ ธวัชสิน

ตามอีเมล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •