Home » Movement » “วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ” แจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนการตีพิมพ์บทความ

“วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ” แจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนการตีพิมพ์บทความ

ISSN : 0125-7021

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Nursing Science and Health

แจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนการตีพิมพ์บทความ เป็น 10 บทความ/ฉบับ ตั้งแต่ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว 660301.5.1.4.1/3693 ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •