Home » Activity » การประชุมโครงการ “การพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus” ครั้งที่ 3/2563

การประชุมโครงการ “การพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus” ครั้งที่ 3/2563

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้จัดให้มีการประชุมโครงการ “การพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus” ครั้งที่ 3/2563” เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์กรุงเทพสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ โดยมีบรรณาธิการวารสาร และคณะทำงานวารสาร เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 120 ท่าน จาก 45 วารสารในโครงการฯ

การประชุมครั้งนี้ ศ.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมการทำงานระหว่าง TCI, EM และบรรณาธิการของวารสาร ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ จากนั้น ดร.กริช นาสิงห์ขันธุ์, NECTEC/TCI ได้แนะนำระบบ Editorial Manager (EM) : รายละเอียดการทำงานและการสนับสนุนระบบ ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ fanpage facebook : TCI-EM-support จากนั้นดำเนินการสาธิตการทำงานของระบบ EM ในการบริหารจัดการบทความ (live demonstration)

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการเพื่อนำระบบ Editorial Manager (EM) มาใช้ในการทำงานของวารสารแต่ละรายการ เพื่อความพร้อมในการใช้ระบบจริงในวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป อีกทั้งวารสารในโครงการฯ จะสามารถทดลองฝึกปฎิบัติการใช้งานระบบ EM ระหว่างวันที่ 9-31 ธันวาคม 2563 นี้ภาพกิจกรรม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •