Home » Movement » “วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 2229-0435

E-ISSN :

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร เดิมบรรณาธิการวารสาร คือ ผศ.ดร.พิชิต สุดตา เป็น ผศ.ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม

ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว 0634.32/1714 ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •