Home » Movement » “วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และกอง บ.ก.

“วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และกอง บ.ก.

ISSN : 0859-3949

E-ISSN : 2651-1908

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Nursing Public Health and Education Journal

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการวารสาร เดิมบรรณาธิการวารสาร คือ ดร.ทักษิกา ชัชวรัตน์ เป็น ดร.พิมพิมล วงศ์ไชยา

ตามหนังสือที่ สธ 1103.14/1046 ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •