Home » Movement » “วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

“วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

ISSN : 1905-8241

E-ISSN : 2697-6390

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Walailak Journal of Social Science

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิมปีละ 2 ฉบับ/ปี เป็น 6 ฉบับ/ปี ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์
ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน
ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน
ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม
ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม
ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม

ตั้งแต่ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว 75910200/11266 ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •