Home » Movement » “วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 2228-9453

E-ISSN : 2651-2319

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Behavioral Science for Development

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร เดิมบรรณาธิการวารสาร คือ ผศ.ดร.ปิยดา สมบัติวัฒนา เป็น ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์

ตั้งแต่วันทีี่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว 8724.1/579 ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •