Home » Movement » “วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา” แจ้งปรับเปลี่ยนจำนวนบทความ

“วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา” แจ้งปรับเปลี่ยนจำนวนบทความ

ISSN : 0859-3949

E-ISSN : 2651-1908

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Nursing Public Health and Education Journal

แจ้งปรับเปลี่ยนจำวนบทความ จากเดิม 8 บทความ/ฉบับ เป็น 10 บทความ/ฉบับ

ตามหนังสือที่ สธ 1103.14/016 ณ วันที่ 7 มกราคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •