Home » Movement » “วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

“วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

ISSN : 1906-5949

E-ISSN : 2697-4312

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : The Journal Of Faculty Of Applied Arts

เปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

 • เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดพิมพ์ต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์ลงวารสารตั้งแต่ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยผู้แต่งสามารถศึกษาข้อมูลได้จากคำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับทางหน้าเว็บไซต์วารสาร
 • ดำเนินการจัดเก็บค่าดำเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่บทความและดำเนินการประกาศไว้ทางหน้าเว็บไซต์วารสาร
 • ตามหนังสือที่ อว 7106/348 ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •