Home » Movement » “วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก.

“วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก.

ISSN : 2651-1266

E-ISSN : 2697-5998

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of SaengKhomKham Buddhist Studies

เปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี พระครูวรวรรณวิฑูรย์, ผศ.ดร.

ตามหนังสือที่ อว 8051/102 ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •