Home » Movement » “วารสารจิตวิทยา” แจ้งเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

“วารสารจิตวิทยา” แจ้งเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

ISSN : 0858-8627

E-ISSN :

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารจิตวิทยา

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ :

แจ้งเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

 • ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Psychology
 • ชื่อบรรณาธิการวารสาร : ศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ตุ้ยคำภีร์
 • กำหนดออก : 2 ฉบับ/ปี
 • สาขาหลักของวารสาร : Social Science
 • สาขาย่อยของวารสาร : Psychology
 • ที่อยู่ติดต่อวารสาร : เลขาธิการ สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย สำนักงานสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศ ไทย อาคารเกษมพัฒน์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ เลขที่ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
 • Email : tpa.thailand@hotmail.com
 • Website : http://thaipsychological.com/
 • ตามหนังสือที่ สจท. 1/2564 ณ วันที่ 14 มกราคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •