Home » Movement » “วารสารสารสนเทศ” แจ้งปรับวัตถุประสงค์ (Aims) และขอบเขต (Scope) ของวารสาร

“วารสารสารสนเทศ” แจ้งปรับวัตถุประสงค์ (Aims) และขอบเขต (Scope) ของวารสาร

ISSN : 1513-7015

E-ISSN :

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารสารสนเทศ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Information

แจ้งปรับวัตถุประสงค์ (Aims) และขอบเขต (Scope) ให้เป็นวารสารวิชาการเฉพาะทางด้านบรรณารักษศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ ตั้งแต่ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว 0643.03/1 ณ วันที่ 6 มกราคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •