Home » Movement » “วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 1906-2230

E-ISSN : 2673-009X

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Public Relations and Advertising

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร เดิมบรรณาธิการวารสาร คือ ศ.รุ่งนภา พิตรปรีชา เป็น รศ.ดร.พนม คลี่ฉายา

ตั้งแต่ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ตามหนังอีเมลแจ้งวันที่ 24 ธันวาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •