Home » Movement » “วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ” แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพิมพ์บทความ

“วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ” แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพิมพ์บทความ

ISSN : 1906-0327

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Sisaket Rajabhat University Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพิมพ์บทความ โดยมีการเพิ่มเติมข้อมูล ผู้ประสานงานนิพนธ์ (Corresponding email) วันรับบทความ (Received) วันแก้ไข (Revised) และวันตอบรับตีพิมพ์ (Accepted) และวารสารฯ มีการปรับรูปแบบการอ้างอิงโดยใช้รูปแบบการอ้างอิงเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบเอพีเอ APA (American Psychological Association) 7th edition และเริ่มใช้ตั้งแต่วารสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2564) เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว 0648/061 ณ วันที่ 11 มกราคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •