Home » Movement » “วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น” แจ้งเปลี่ยนแปลงบ.ก. และกำหนดออก

“วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น” แจ้งเปลี่ยนแปลงบ.ก. และกำหนดออก

ISSN : 1905-9590

E-ISSN : 2651-107X

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : FEU academic review

 • เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร
 • เดิมบรรณาธิการวารสาร คือ ดร. ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศ์กร จันทราช

 • แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก
 •  จากเดิมปีละ 4 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี ดังนี้
  ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน
  ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
  ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

  ตั้งแต่ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2564 เป็นต้นไป

  ตามหนังสือที่ มฟอ. 2207/001 ณ วันที่ 27 มกราคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •