Home » Movement » “วารสารสุทธิปริทัศน์” แจ้งเปลี่ยนแปลงการเรียงลำดับฉบับของวารสาร

“วารสารสุทธิปริทัศน์” แจ้งเปลี่ยนแปลงการเรียงลำดับฉบับของวารสาร

ISSN : 2730-2709

E-ISSN : 2730-2717

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารสุทธิปริทัศน์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Suthiparithat Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงการเรียงลำดับฉบับของวารสาร ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม
ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน
ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ ฝวจ.0501(1)/02001 ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •