Home » Movement » “วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และกองบ.ก.

“วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และกองบ.ก.

ISSN : 2286-7589

E-ISSN :

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Kanchanaburi Rajabhat University

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการวารสาร เดิมบรรณาธิการวารสาร คือ ศ.เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี เป็น ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง

ตามหนังสือที่ อว 0632/0393 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •