Home » Movement » “วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. , กองบ.ก. และวงรอบการออกวารสาร

“วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. , กองบ.ก. และวงรอบการออกวารสาร

ISSN : 2392-5698

E-ISSN : 2673-0022

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : CRMA Journal of Humanities and Social Sciences

 • เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการวารสาร เดิมบรรณาธิการวารสาร คือ พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ พิมลพรรณ อุโฆษกิจ เป็น พันเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์วรรณ สุทธิพงศ์พันธ์
 • เปลี่ยนแปลงวงรอบการเผยแพร่วารสาร จากเดิมที่เผยแพร่ในเดือนสิงหาคม เป็น เดือนธันวาคมของทุกปี
 • ตามหนังสือที่ ว. 2/63 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •