Home » Movement » “วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร” แจ้งปรับปรุงเงื่อนไขและรูปแบบการอ้างอิง (เพิ่มเติม)

“วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร” แจ้งปรับปรุงเงื่อนไขและรูปแบบการอ้างอิง (เพิ่มเติม)

ISSN : 2287-0962

E-ISSN : 2539-6765

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of MCU Peace studies

แจ้งปรับปรุงเพิ่มเติมหลักเกณฑ์รูปแบบของบทความ และรูปแบบการอ้างอิงข้อมูลให้ครอบคลุมมากขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ วส.055/2564 ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •