Home » Movement » “วารสารกฎหมาย” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

“วารสารกฎหมาย” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

ISSN (เดิม) : 0125-3093

E-ISSN (เดิม) : 2730-3268

ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : วารสารกฎหมาย

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Chulalongkorn Law Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

 • เปลี่ยน ISSN, E-ISSN และชื่อวารสารภาษาไทย ดังนี้
 • ISSN (ใหม่) : 2773-8604

  E-ISSN (ใหม่) : 2773-8736

  ชื่อวารสารภาษาไทย (ใหม่) : วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • เปลี่ยนแปลงกำหนดออก
 • จากเดิมปีละ 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี ดังนี้
  ฉบับที่ 1 มีนาคม
  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม
  ฉบับที่ 3 พฤศจิกายน

 • เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเผยแพร่
 • เดิม : เผยแพร่วารสารในรูปแบบตัวเล่ม ส่วนรูปแบบออนไลน์เผยแพร่เฉพาะบทคัดย่อเท่านั้น
  ใหม่ : เผยแพร่วารสารทั้งในรูปแบบตัวเล่มและรูปแบบออนไลน์

  ตั้งแต่ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

  ตามหนังสือที่ อว 64.9/0480 ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •