Home » Movement » “วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์” แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบ.ก.

“วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์” แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบ.ก.

ISSN : 0857-6785

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition

เปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ผศ.ดร.รุ่งภัสสรณ์ ศรัทธาธนพัฒน์ เป็นบรรณาธิการวารสาร

ตามอีเมลแจ้ง ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •