Home » Movement » “วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

“วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

ISSN : 2351-0846

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Songklanakarin Journal of Plant Science

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิมปีละ 4 ฉบับ/ปี เป็น 2 ฉบับ/ปี ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว.68107.2/640168 ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •