Home » Movement » “วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น” แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบ.ก.

“วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น” แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบ.ก.

ISSN : 1905-9590

E-ISSN : 2651-107X

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : FEU academic review

เปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ผศ.ดร. พงศ์กร จันทราช เป็นบรรณาธิการวารสาร

ตามหนังสือที่ มฟอ. 2207/030 ณ วันที่ 24 เมษายน 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •