Home » Movement » “วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และกองบ.ก.

“วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และกองบ.ก.

ISSN : 2630-0435

E-ISSN : 2630-0699

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Political Science and Public Administration Journal

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการวารสาร เดิมบรรณาธิการวารสาร คือ ผศ.ดร.มาลินี คุ้มสุภา เป็น อาจารย์ ดร.นรุตม์ เจริญศรี

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว 8393(11)3.1.2/38 ณ วันที่ 20 เมษายน 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •