Home » Movement » “วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 2673-0618

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : UMT-Poly Journal

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ เดิมบรรณาธิการวารสาร คือ ผศ.ดร.เฉลิมพล มีชัย เป็น รศ.ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์

ตามอีเมลแจ้ง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •