Home » Movement » “วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร” แจ้งการปรับเปลี่ยนการรับพิจารณาต้นฉบับบทความเป็นภาษาอังกฤษ

“วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร” แจ้งการปรับเปลี่ยนการรับพิจารณาต้นฉบับบทความเป็นภาษาอังกฤษ

ISSN : 1905-615X

E-ISSN : 2651-1568

ชื่อวารสารภาษาไทย : วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Naresuan University Engineering Journal

แจ้งการปรับเปลี่ยนการรับพิจารณาต้นฉบับบทความเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งทางวารสารได้มีการเผยแพร่บทความทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในวารสารฉบับปัจจุบัน จนกว่าจะเผยแพร่บทความภาษาไทยที่ยังค้างอยู่จนครบ และคาดว่าจะดําเนินการเผยแพร่เฉพาะบทความภาษาอังกฤษทั้งหมด ในปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

ตามหนังสือที่ อว 0603.09.01(5)/วส72 ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •