Home » Movement » “วารสารสมาคมนักวิจัย” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

“วารสารสมาคมนักวิจัย” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

ISSN : 0859-2330

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารสมาคมนักวิจัย

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of the Association of Researchers

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิมปีละ 3 ฉบับ/ปี เป็น 4 ฉบับ/ปี ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม
ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ สนท. 098/2564 ณ วันที่ 29 เมษายน 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •