Home » Movement » “วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 2408-1728

E-ISSN : 2586-9868

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Santapol College Academic Journal

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ เดิมบรรณาธิการวารสาร คือ ว่าที่ร้อยเอก ดร.เจริญชัย พรไพรเพชร เป็น ผศ.ดร.สถิตย์ กุลสอน

ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ วสพ.1100/0223 ณ วันที่ 18 เมษายน 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •