Home » Movement » “วารสารสิทธิและสันติศึกษา” แจ้งเปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางวิชาการของ บ.ก., กองบ.ก., ที่ปรึกษา และเปลี่ยนกอง บ.ก.

“วารสารสิทธิและสันติศึกษา” แจ้งเปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางวิชาการของ บ.ก., กองบ.ก., ที่ปรึกษา และเปลี่ยนกอง บ.ก.

ISSN : 2465-4183

E-ISSN : 2697-3804

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารสิทธิและสันติศึกษา

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Human Rights and Peace Studies

เปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางวิชาการของบรรณาธิการ กองบรรณาธิการวารสาร และที่ปรึกษา พร้อมทั้งเปลี่ยนรายชื่อกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ เป็นบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว 78.0131/00391 ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •