Home » Movement » “วารสารศิลป์ปริทัศน์” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารศิลป์ปริทัศน์” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 2286-9565

E-ISSN : 2651-1991

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารศิลป์ปริทัศน์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Art Pritas Journal

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ เดิมบรรณาธิการวารสาร คือ ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา เป็น ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ

ตามอีเมลแจ้ง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •