Home » Movement » “วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

“วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

ISSN : 0857-3166

E-ISSN : 2697-4533

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Social Work

เปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

1. เปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ผศ.ดร.ภุชงค์ เสนานุช เป็นบรรณาธิการวารสาร

2. การปรับอัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความภาษาอังกฤษ อัตราบุคคลนอก บทความละ 4,000 บาท ตามประกาศ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งบทความตีพิมพ์ และการเก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความในวารสารฯ พ.ศ.2564

3. ปรับรูปแบบการตีพิมพ์วารสารเป็นรูปแบบ Online โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และระบบ ThaiJO ตั้งแต่วารสารฯ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว 67.25/ร.761 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •