Home » Movement » “วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 2228-8031

E-ISSN : 2697-5300

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ เดิมบรรณาธิการวารสาร คือ ผศ.ดร. ชนัญฎา สินชื่น เป็น ผศ.ดร.ณัฐ อมรภิญโญ

ตั้งแต่วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม – มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว.0622.04/138 ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •