Home » Movement » “วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

“วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

ISSN : 2286-6809

E-ISSN : 2651-1819

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Management Science, Ubon Ratchathani University

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

 • เปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ดร. กนกกานต์ เทวาพิทักษ์ คุคค์ เป็นบรรณาธิการวารสาร
 • เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดเรียงชื่อผู้เขียน (Author) ในต้นฉบับบทความ
 • ตามหนังสือที่ อว 0604.13/619 ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •