Home » Movement » “วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 1513-007X

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : BUABANDIT JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISITRATION

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร เดิมบรรณาธิการวารสาร คือ รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง เป็น ผศ.ดร.ชวนคิด มะเสนะ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ วส.001/2564 วันที่ 27 เมษายน 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •