ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมาเพื่อปรับกลุ่มฯในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567)

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567) เพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปนั้น บัดนี้ ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งเข้ามาเพื่อรับการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งหมด 194 วารสาร ซึ่งแบ่งได้ 2 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วได้เลื่อนกลุ่ม

2. กลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วยังคงอยู่กลุ่มเดิม

กลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วได้รับการเลื่อนกลุ่มสูงขึ้น
รายละเอียดจำนวน (วารสาร)
จากวารสารกลุ่มที่ 2 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 187
จากวารสารกลุ่มที่ 3 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 11
จากวารสารกลุ่มที่ 3 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 25
รวม93
กลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วและอยู่ในกลุ่มเดิม
รายละเอียดจำนวน (วารสาร)
จากวารสารกลุ่มที่ 2 ยังคงเป็นวารสารกลุ่มที่ 2 เหมือนเดิม97
จากวารสารกลุ่มที่ 3 ยังคงเป็นวารสารกลุ่มที่ 3 เหมือนเดิม4
รวม101

หมายเหตุ*
– ผลประเมินคุณภาพวารสารข้างต้นนี้ จะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567
– ทุกวารสารที่เข้าสู่กระบวนการประเมิน จะได้ทราบผลและข้อเสนอแนะ ทางอีเมลประมาณช่วงเดือนกรกฎาคม

กลุ่มวารสารกลุ่มที่ 2 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1

ลำดับ
ชื่อวารสารภาษาไทย
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ
ISSN
E-ISSN
1
Chulalongkorn Medical Journal
2651-2343
2673-060X
2
Interdisciplinary Research Review
2697-522X
2697-536X
3
Journal of Information and Learning
2697-6587
2730-2202
4
Journal of Multidisciplinary in Social Sciences
2673-0235
5
Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology
2586-8764
6
Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering
2229-2152
2697-424X
7
Journal of Thai Association of Radiation Oncology
2730-177X
8
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1905-3193
2651-1789
9
RANGSIT JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
2286-976X
2539-5513
10
RMUTT Global Business and Economics Review
1905-8446
11
The New English Teacher
1905-7725
12
Walailak Journal of Social Science
2697-6390
13
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร
Chiang Mai Dental Journal
2773-921X
14
ดำรงวิชาการ
Damrong Journal of The Faculty of Archaeology Silpakorn University
1686-4395
15
พยาบาลสาร
Nursing Journal
0125-5118
16
วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์
Journal of MCU Buddhapanya Review
2465-5503
2630-0524
17
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
Journal of MCU Social Science Review
2287-0121
2673-0782
18
วารสาร มฉก.วิชาการ
HCU Journal
0859-9343
2651-1398
19
วารสารกระบวนการยุติธรรม
Journal of Thai Justice System
1906-3253
2697-4037
20
วารสารกระแสวัฒนธรรม
Journal of Cultural Approach
1513-4458
21
วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha Journal of Business Management
2286-8399
2730-230X
22
วารสารการจัดการสมัยใหม่
Modern Management Journal
1686-7319
2630-0664
23
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย
Journal of Thai Hospitality and Tourism
1905-6303
24
วารสารการบริหารท้องถิ่น
Local Administration Journal
1906-103X
2730-1834
25
วารสารการบัญชีและการจัดการ
Journal of Accountancy and Management
1906-7933
2730-3276
26
วารสารการพยาบาลและการศึกษา
Journal of Nursing and Education
1906-1773
27
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine
1685-991X
2730-2652
28
วารสารเกษตร
Journal of Agriculture
0857-0841
2630-029X
29
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
King Mongkut’s Agricultural Journal
0857-0108
2651-2203
30
วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
Kasetsart Applied Business Journal
1906-0254
2539-6250
31
วารสารเกษมบัณฑิต
KASEM BUNDIT JOURNAL
1513-5667
2672-9954
32
วารสารเกื้อการุณย์
Kuakarun Journal of Nursing
0858-3080
2730-1370
33
วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา
JSN Journal
2229-1997
2586-937X
34
วารสารดนตรีรังสิต
Rangsit Music Journal
1905-2707
35
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้
Journal of Southern Technology
1906-0807
2539-7281
36
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
2651-1282
2651-1290
37
วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
Thai Journal of Operations Research
2287-0210
38
วารสารไทยศึกษา
Journal of Thai Studies
1686-7459
39
วารสารธรรมศาสตร์
Thammasat Journal
0125-3670
2561-0928
40
วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Narkbhutparitat Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
1906-8735
2651-1223
41
วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร
NIDA Journal of Language and Communication
1513-4164
2651-1983
42
วารสารบัณฑิตวิจัย
Journal of Graduate Research
2229-2756
2651-1401
43
วารสารพยาบาล
Thai Journal of Nursing
0125-0078
2697-5335
44
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
Songklanagarind Journal of Nursing
0125-8958
2697-6498
45
วารสารเภสัชกรรมไทย
Thai Journal of Pharmacy Practice
1906-5574
46
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1905-0852
47
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Humanity and Social Science Journal, Ubon Ratchathani University
2228-8244
2697-391X
48
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
Silpakorn University Journal
2586-8489
49
วารสารร่มพฤกษ์
Romphruek Journal
0125-7609
50
วารสารรัชต์ภาคย์
Rajapark Journal
1905-2243
51
วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
Political Science and Public Administration Journal
2630-0435
2630-0699
52
วารสารราชพฤกษ์
Ratchaphruek Journal
1905-1344
2651-1835
53
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
KKU Research Journal (Graduate Studies)
2672-9636
54
วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Journal of Environmental Design, Faculty of Architecture Chiang Mai University
2392-5477
2351-0935
55
วารสารวิชาการ ซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต
PKRU SciTech Journal
2586-890X
56
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University
1686-4409
2651-1207
57
วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Art and Architecture Journal Naresuan University
2228-8120
2697-6560
58
วารสารวิชาการเกษตร
Thai Agricultural Research Journal
0125-8389
59
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
Journal of The Faculty of Architecture King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
2673-0456
60
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
The Journal of Industrial Technology
1686-9869
2697-5548
61
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์
Dhammathas Academic Journal
1513-5845
2697-6676
62
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
Social Sciences Research And Academic Journal
2286-9832
2408-1647
63
วารสารวิชาการสาธารณสุข
Journal of Health Science
0858-4923
2730-4159
64
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Journal of Management Sciences Suratthani Rajabhat University
2392-5523
2730-1923
65
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่
Journal of Modern Management Science
2408-2619
2673-0367
66
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Huachiew Chalermprakiet Science and Technology Journal
2408-266X
2651-2483
67
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
Journal of Sports Science and Technology
1513-7201
2672-927X
68
วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
Thai Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
0857-4405
69
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Journal of Fine and Applied Arts Khon Kaen University
1906-6023
2730-2245
70
วารสารศิลปการจัดการ
Journal of Arts Management
2630-0427
71
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University
1906-7208
2651-1126
72
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
STOU Education journal
1905-4653
2697-6234
73
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Journal of Education Khon Kaen University
0857-1511
2673-0847
74
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
Applied Economics Journal
2586-9124
2586-9132
75
วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
Economics and Business Administration Journal Thaksin University
1905-2421
2651-1592
76
วารสารสถาบันพระปกเกล้า
King Prajadhipok’s Institute Journal
1685-9855
2730-3896
77
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
Institute of Culture and Arts Journal
1906-2044
78
วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย
Journal of Thai Stroke Society
2697-4266
2673-0227
79
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Journal of Social Sciences Naresuan University
1686-9192
2697-4657
80
วารสารสารสนเทศศาสตร์
Journal of Information Science
2228-8457
81
วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย
Built Environment Inquiry
2651-1177
2651-1185
82
วารสารห้องสมุด
T.L.A. Bulletin
0857-0086
2730-4086
83
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
Mekong-Salween Civilization Studies Journal
1906-7682
2651-2114
84
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Srinakharinwirot University Dental Journal
1905-0488
85
วิทยาสารทันตสาธารณสุข
Thai Dental Public Health Journal
0858-6527
2673-0065
86
วิสัญญีสาร
The Thai Journal of Anesthesiology
0857-1287
2697-5696
87
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal
2408-0845
2651-1487

กลุ่มวารสารกลุ่มที่ 3 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1

ลำดับ
ชื่อวารสารภาษาไทย
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ
ISSN
E-ISSN
1
วิศวสารลาดกระบัง
Ladkrabang Engineering Journal
0125-1724
2730-3888

กลุ่มวารสารกลุ่มที่ 3 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 2

ลำดับ
ชื่อวารสารภาษาไทย
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ
ISSN
E-ISSN
1
Thai Journal of Agricultural Science
0049-3589
2697-4762
2
วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา
RMUTL Journal of Business Administration and Liberal Arts
2672-9350
2672-9261
3
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
Manutsat Paritat: Journal of Humanities
0125-2650
2730-2520
4
วารสารรังสีเทคนิค
The Thai Journal of Radiological Technology
0857-1422
2730-4140
5
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University
2351-0811
2730-2938

กลุ่มวารสารกลุ่มที่ 2 ยังคงเป็นวารสารกลุ่มที่ 2 เหมือนเดิม

ลำดับ
ชื่อวารสารภาษาไทย
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ
ISSN
E-ISSN
1
Asia Pacific Journal of Religions and Cultures
2586-9019
2
CMU Journal of Law and Social Sciences
2672-9245
3
Food and Applied Bioscience Journal
2286-8615
2286-8615
4
International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology (BUILT)
2228-9135
2228-9194
5
Journal of Global Business Review
1686-7165
6
Journal of HRintelligence : HRi
2673-057X
7
MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
2286-6477
2465-4213
8
PSRU Journal of Science and Technology
2465-5112
2672-9741
9
Thai Journal of East Asian Studies
2730-1435
10
The Bangkok Medical Journal
2228-9674
2287-0237
11
เทพสตรี I-TECH
Journal of Industrial Technology
1905-6648
2673-0561
12
ธรรมศาสตร์เวชสาร
Thammasat Medical Journal
1513-5241
13
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
Humanities and Social Sciences
0125-5061
14
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin
1906-6813
15
รามาธิบดีเวชสาร
Ramathibodi Medical Journal
0125-3611
2651-0561
16
วชิรเวชสาร
Vajira Medical Journal
0125-1252
17
วชิรสารการพยาบาล
Vajira Nursing Journal
1513-2498
2651-0871
18
วรรณวิทัศน์
VANNAVIDAS
1513-9956
2672-9946
19
วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
RMUTI Journal Humanities and Social Sciences
2408-1221
2672-9342
20
วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
RMUTI Journal Science and Technology
2672-9334
2672-9369
21
วารสารการบริหารปกครอง
Governance Journal
2697-4029
22
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
Journal of Nursing and Health Care
2351-0358
23
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ
Journal of Nursing and Health Sciences
2697-5912
24
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
Journal of Community Development and Life Quality
2630-0443
2630-0451
25
วารสารการสื่อสารมวลชน
Journal of Mass Communication
1906-2591
2673-0545
26
วารสารคณะพลศึกษา
Journal of Faculty of Physical Education
1513-3613
27
วารสารคณิตศาสตร์ โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Math Journal by The Mathematical Association of Thailand Under The Patronage of His Majesty The King
0858-4788
28
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Journal of Industrial Education
1685-3954
2651-0596
29
วารสารจิตเวชวิทยาสาร
Academic Psychiatry and Psychology Journal
30
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Journal of Educational Technology and Communications  Faculty of Education  Mahasarakham University
2630-0052
2630-0109
31
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Journal
1685-8573
32
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์
Dhurakij Pundit Communication Arts Journal
1685-5477
33
วารสารบรรณศาสตร์ มศว
Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University
0125-2836
2651-0707
34
วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
KKBS Journal of Business Administration and Accountancy
2539-6110
2651-2211
35
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University
1905-5811
36
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Graduate School Journal Chiang Rai Rajabhat University
1905-7679
2651-2386
37
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Sakon Nakhon Graduate Studies Journal
1686-0632
38
วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น
Journal of Graduate MCU Khonkaen Campus
2539-6757
39
วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
Thammasat Journal of History
2408-0829
2672-9903
40
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
Journal of Thai Ombudsman
1685-3865
2651-2394
41
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
Journal of Nursing Science and Health
0125-7021
42
วารสารพยาบาลสาธารณสุข
Journal of Public Health Nursing
0857-5371
43
วารสารพัฒนาสังคม
Journal of Social Development
0859-2667
44
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์
Songklanakarin Journal of Plant Science
2351-0846
45
วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล
Mekong Chi Mun Art and Culture Journal
2408-1639
46
วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University
0858-8325
2651-219X
47
วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์
Journal of Buddhistic Sociology
2697-5130
48
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Journal of Language, Religion and Culture
2586-808X
49
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao
2286-9395
50
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciences
2286-7139
51
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University
2229-0141
52
วารสารมหาจุฬาวิชาการ
Mahachula Academic Journal
2408-1078
2651-2440
53
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences
2350-9902
54
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Rajabhat Maha Sarakham University Journal
1906-0181
2673-026X
55
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital
1686-8579
2673-0464
56
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences (Graduate Studies)
2672-9644
57
วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ
UTK RESEARCH JOURNAL
1906-0874
2651-2130
58
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
Journal of Fisheries Technology Research
1905-7393
59
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Research and Development Journal Loei Rajabhat University
1905-1867
60
วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
0125-2380
2672-958X
61
วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal
2392-5957
2672-9180
62
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY
2286-6590
63
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Industry Technology Lampang Rajabhat University
1906-5337
2672-9539
64
วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
Southeast Bangkok Journal (Humanities and Social Sciences)
2408-2279
65
วารสารวิชาการนานาชาติด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก
International Journal of Child Development and Mental Health
2286-7481
2586-887X
66
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Academic Journal of Humanities and Social Sciences Burapha University
2730-2679
67
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Academic Journal for the Humanities and Social Sciences Dhonburi Rajabhat University
2630-0834
2672-9059
68
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
SCIENCE AND TECHNOLOGY NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL
2408-252X
69
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
Journal of Industrial Education
1905-9450
70
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
SSRU Journal of Management Science
2351-0390
71
วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Journal of Information Science and Technology
1906-9553
2651-1053
72
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
Journal of Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi Province
2630-046X
73
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์
Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review
1685-2354
74
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
KKU Science Journal
2586-9531
75
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Thai Science and Technology Journal
0858-4435
2651-1231
76
วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
Journal of Health Science Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong
2673-0723
77
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี
Journal of Engineering, RMUTT
2730-2148
78
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย
Silpakorn Educational Research Journal
1906-8352
2672-9199
79
วารสารศูนย์อนามัยที่ 9
Regional Health Promotion Center 9 Journal
2673-088X
80
วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
Journal of Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry
1905-8586
81
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา
TNI Journal of Business Administration and Languages
2672-9997
82
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
TNI Journal of Engineering and Technology
2672-9989
83
วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
National Defence Studies Institute Journal
1906-7836
2651-1525
84
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
Thai Society of Agricultural Engineering Journal
1685-408X
2651-222X
85
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Journal of Social Sciences and Humanities
0125-2860
86
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ
Journal of Social Academic
1906-2508
87
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.
KKU. Veterinary Journal
0858-2297
2672-9466
88
วารสารสุขศึกษา
Thai Journal of Health Education
0125-0744
89
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
Sukhothai Thammathirat Open University Journal
0857-6955
90
วารสารสุทธิปริทัศน์
Suthiparithat Journal
0857-2690
91
วิวิธวรรณสาร
Wiwitwannasan
2630-0168
2672-9458
92
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
Engineering Journal of Research and Development
2730-1761
93
ศรีนครินทร์เวชสาร
Srinagarind Medical Journal
0857-3123
94
สังคมศาสตร์
Social Sciences
0125-4138
2672-9563
95
สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
Walailak Abode  of Culture Journal
2228-804X
96
สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์
SIKKHA Journal of Education
2408-1361
2651-1045
97
อินทนิลทักษิณสาร
Inthaninthaksin Journal
2672-9652
2672-9660

กลุ่มวารสารกลุ่มที่ 3 ยังคงเป็นวารสารกลุ่มที่ 3 เหมือนเดิม

ลำดับ
ชื่อวารสารภาษาไทย
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ
ISSN
E-ISSN
1
Journal of Sustainable Energy and Environment
1906-4918
2
ดุลพาห
DUNLAPHAHA
0125-0558
3
วารสารวิจัยสังคม
Journal of Social Research
0857-9180
4
วารสารสังคมภิวัฒน์
Journal of Social Synergy
1906-8980