ประกาศผลการพิจารณาคุณภาพวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2564

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์) เพื่อดำเนินการพิจารณานำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร ซึ่งศูนย์ TCI ได้จัดกลุ่มคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ดังนี้

วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และสามารถส่งข้อมูลเพื่อพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ได้

วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI

บัดนี้ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ดังนี้

สรุปจำนวนวารสารที่ส่งมาเพื่อพิจารณาเข้าฐานข้อมูล TCI ปี 2564

รายละเอียดจำนวน (วารสาร)
จำนวนวารสารอยู่กลุ่ม 19
จำนวนวารสารอยู่กลุ่ม 264
จำนวนวารสารที่ไม่ผ่านการประเมิน32
รวม105
ลำดับ
ชื่อวารสารภาษาไทย
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ
ISSN
E-ISSN
จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่
1
Asian Administration and Management Review
2730-3683
2
2
Communication and Media in Asia Pacific
2697-4428
2630-0621
2
3
HUSO Journal of Humanities and Social Sciences
2586-9450
2697-4290
2
4
International Journal of Crime, Law and Social Issues
2730-3691
1
5
International Journal of Development Administration Research
2730-3063
2
6
International Journal of Multidisciplinary in Management and Tourism
2730-3306
2
7
International Journal of Public Health and Health Sciences
2673-0200
2673-0251
2
8
International Journal of Science and Innovative Technology
2630-0532
1
9
Journal of Health Science and Alternative Medicine
2673-0294
2
10
Journal of Southeast Asian Medical Research
2586-8241
2697-5424
1
11
Lawarath Social e-Journal
2697-5211
2
12
Maritime Technology and Research
2651-205X
1
13
Nimit Mai Review
2730-3950
2
14
PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research
2730-3632
2
15
The EUrASEANs: journal on global socio-economic dynamics
2539-5645
2
16
วารสาร มจร ปรัชญาปริทรรศน์
Journal of MCU Philosophy Review
2651-0502
2
17
วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์
Journal of MCU Buddhist Review
2586-8144
2730-339X
2
18
วารสารกฎหมายสงขลานครินทร์
SONGKLANAKARIN LAW JOURNAL
2651-1894
2730-3721
2
19
วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์
Journal of Administration and Social Science Review
2730-3187
2
20
วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Journal of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University
2673-0383
2
21
วารสารการอาชีวศึกษาภาคกลาง
Vocational Education Central Region Journal
2586-8985
2730-2997
2
22
วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย
Journal of Educational Innovation and Research
2730-1672
2
23
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University Law Journal
1906-7739
2
24
วารสารบัณฑิตสาเกตปริทรรศน์
Journal of Graduate Saket Review
2630-0648
2
25
วารสารปรัชญาปริทรรศน์
Journal of Philosophical Vision
1513-6620
2
26
วารสารผลิตกรรมการเกษตร
Journal of Agricultural Production
2651-2475
1
27
วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์
Journal of Buddhist Philosophy Evolved
2730-2644
2
28
วารสารฟิสิกส์ไทย
Thai Journal of Physics
0857-1449
0857-1449
2
29
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Journal of Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University
2630-0516
2773-8507
2
30
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
SAU Journal of Social Sciences and Humanities
2465-549X
2
31
วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Journal of Vongchavalitkul University
2672-9911
2697-5181
2
32
วารสารมานุษยวิทยา
JOURNAL OF ANTHROPOLOGY, SIRINDHORN ANTHROPOLOGY CENTRE (JASAC)
2630-001X
2
33
วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว
Journal of Primary Care and Family Medicine
2651-0553
2
34
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Journal of Public Administration
2730-3055
2
35
วารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
journal of Political Scince Suan Sunandha Rajabhat University
2730-3551
2
36
วารสารรัฐศาสตร์รอบรู้และสหวิทยาการ
Journal of Wisdom Political Science and Multidisciplinary Scievces
2730-2970
2
37
วารสารโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ
Journal of Infectious Diseases and Antimicrobial Agents
0857-0744
2730-2415
2
38
วารสารโรงพยาบาลนครพิงค์
JOURNAL OF NAKORNPING HOSPITAL
0858-3560
2697-4207
2
39
วารสารลวะศรี
Journal of lawasri
2586-8705
2730-3748
2
40
วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์
Journal of Buddhist Studies Vanam Dongrak
2465-3683
2730-3098
2
41
วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Science and Technology Research Journal Nakhon Ratchasima Rajabhat University
2465-4507
2730-3160
2
42
วารสารวิจัยธรรมศึกษา
JOURNAL OF DHAMMASUKSA RESEARCH
2730-1753
2
43
วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ
journal of health research and innovation
2651-1312
2
44
วารสารวิจัยและนวัตกรรมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
Journal for Research and Innovation, Institute of Vocational Education Bangkok
2586-9884
2730-2636
2
45
วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Journal of Management Science Research, Surindra Rajabhat University
2586-8691
2730-1877
2
46
วารสารวิชาการทางคลินิกวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Health Science Clinical Research
27301737-
2
47
วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
Law Journal, Thaksin University
2697-5645
2
48
วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน
JOURNAL OF RENEWABLE FOR COMMUNITY
2630-0273
2
49
วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
JOURNAL   OF HUMAN AND SOCIETY SISAKET RAJABHAT UNIVERSITY
2586-9086
2
50
วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
RMUTL Journal of Socially Engaged Scholarship
2586-8268
2651-0723
2
51
วารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
Journal of Chulabhorn Royal Academy
2697-5203
1
52
วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Royal Thai Naval Academy Journal of Science and Technology
2586-971x
2730-1389
2
53
วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
RTNA Journal of Social Sciences, Humanities and Education
2392-5663
2730-1427
2
54
วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร
The Journal of Institute of Trainer Monk Development
2586-9841
2
55
วารสารวิชาการสังคมศาสตร์เครือข่ายวิจัยประชาชื่น
Social Science Journal of Prachachuen Research Network
2697-5483
2
56
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Suphanburi
1905-1859
2
57
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Journal of Science and Technology Buriram Rajabhat University
1906-4713
2
58
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งรัตนโกสินทร์
Rattanakosin Journal of Science and Technology
2673-0553
2
59
วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา
Journal of Science and Science Education
2586-9256
2697-410X
2
60
วารสารวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
Journal of Earth Science, Astronomy and Space
2673-0480
2
61
วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
Journal of Health Science, Thaksin University
2697-5807
1
62
วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน
Journal of Health Science and Community Public Health
2651-1193
2
63
วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์
Journal of Srilanchang Review
2350-9406
2
64
วารสารศัลยศาสตร์ไทย
The Thai Journal of Surgery
0125-6068
2697-5858
2
65
วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ
Journal of Liberal Art of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
2586-9825
2730-1982
2
66
วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ
Journal of Liberal Arts and Service Industry
2586-9612
2
67
วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง
Journal of Architecture, Design and Construction
2673-0332
2673-0340
1
68
วารสารสภาการสาธารณสุขชุมชน
Journal of Council of Community Public Health
2730-1729
2697-5653
2
69
วารสารสภาวิชาชีพบัญชี
Journal of Federationof Accounting Professions
2672-9776
2
70
วารสารสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไป (ประเทศไทย)
Warasan Samakhom Sanlayaphaet thua pai
1686-879X
2
71
วารสารสังคมวิจัยและพัฒนา
Journal of Multidisciplinary Academic Research and Development
2651-1142
2672-9938
2
72
วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม
Journal of Social Science and Cultural
2697-6269
2730-1362
2
73
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ
Journal of health and health management
2408-1396
2730-2512
1

หมายเหตุ*

– ทางศูนย์ TCI จะทำการส่งหนังสือแจ้งผลการประเมินฯเพื่อให้ท่านปรับปรุงคุณภาพวารสาร ผ่านทางอีเมลให้กับทุกวารสารประมาณช่วงเดือนกรกฎาคม
– วารสารที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่ฐาน TCI จะได้มีข้อมูลบทความที่ TCI รับรองตั้งแต่ฉบับของปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
– วารสารที่ส่งข้อมูลเพื่อการพิจารณาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์) ที่ไม่ปรากฏชื่อวารสาร คือ วารสารที่ไม่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI