Home » Movement » “วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี” แจ้งเปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางวิชาการของ บ.ก. และอีเมลวารสาร

“วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี” แจ้งเปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางวิชาการของ บ.ก. และอีเมลวารสาร

ISSN : 2228-8031

E-ISSN : 2697-5300

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY

 • เปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางวิชาการของบรรณาธิการวารสาร เป็น รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ อมรภิญโญ
 • อีเมลติดต่อวารสาร จากเดิม samart_mbe@yahoo.com เป็น msudru.journal@udru.ac.th
 • ตามหนังสือที่ อว 0622.04/172 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •