Home » Movement » “วารสาร มฉก.วิชาการ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสาร มฉก.วิชาการ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 0859-9343

E-ISSN : 2651-1398

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสาร มฉก.วิชาการ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : HCU Journal

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ รศ.อิสยา จันทร์วิทยานุชิต เป็น Dr.Jonathan Rante Carreon

ตามหนังสือที่ มฉก. 0203(4)/1002 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •