Home » Movement » “วารสารจิตวิทยาคลินิกไทย” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และกองบ.ก.

“วารสารจิตวิทยาคลินิกไทย” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และกองบ.ก.

ISSN : 0125-1422

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารจิตวิทยาคลินิกไทย

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Thai Journal of Clinical Psychology

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร และกองบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ ผศ.ดร.ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ เป็น ผศ.ดร.วัฒนะ พรหมเพชร

ตามอีเมลแจ้ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •