Home » Movement » “BU Academic Review ” แจ้งปรับเปลี่ยนการรับบทความ

“BU Academic Review ” แจ้งปรับเปลี่ยนการรับบทความ

ISSN : 1685-4322

E-ISSN : 2651-0952

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : BU Academic Review

แจ้งปรับเปลี่ยนการรับบทความ จากเดิมที่รับเฉพาะบทความวิจัย เป็นการเปิดรับทั้งบทความวิจัยและบทความวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ตามหนังสือ ที่ มกท/นวศ.116/2564 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •