Home » Movement » “วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และอีเมลติดต่อ

“วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และอีเมลติดต่อ

ISSN : 1905-6826

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : NIDA Business Journal

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ ศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย เป็น รองศาสตราจาย์ ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

อีเมลติดต่อ : aeknit@nida.ac.th

ตามอีเมลแจ้ง ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •