Home » Movement » “วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร” แจ้งเปลี่ยนแปลงอีเมลเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจาก TCI

“วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร” แจ้งเปลี่ยนแปลงอีเมลเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจาก TCI

ISSN : 2287-0962

E-ISSN : 2539-6765

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of MCU Peace studies

แจ้งเปลี่ยนแปลงอีเมลเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจาก TCI คือ piyanat.so@mcu.ac.th

ตามอีเมลแจ้ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •