Home » Movement » “วารสาร มจร ปรัชญาปริทรรศน์” แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์วารสาร และระบบการอ้างอิง

“วารสาร มจร ปรัชญาปริทรรศน์” แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์วารสาร และระบบการอ้างอิง

E-ISSN : 2651-0502

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสาร มจร ปรัชญาปริทรรศน์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of MCU Philosophy Review

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังนี้

 • เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์วารสาร เป็น https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmpr ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความผ่านระบบได้ที่เว็บไซต์ใหม่ของวารสาร
 • เปลี่ยนระบบการอ้างอิงแบบ APA ใหม่
 • ตั้งแต่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

  ตามหนังสือ พิเศษ/2564 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •