Home » Movement » “วารสารลวะศรี” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารลวะศรี” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 2586-8705

E-ISSN : 2730-3748

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารลวะศรี

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of lawasri

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ ผศ.ดร.พงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม เป็น รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล

ตามอีเมลแจ้ง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •