Home » Movement » “วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 1906-6988

E-ISSN : 2586-9078

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : The Journal of Social Communication Innovation

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ ดร.เสาวลักษณ์ พันธบุตร เป็น ดร.วรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์

ตามอีเมลแจ้ง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •