Home » Movement » “วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” แจ้งเปลี่ยนเลข E-ISSN และชื่อวารสาร

“วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” แจ้งเปลี่ยนเลข E-ISSN และชื่อวารสาร

E-ISSN (เดิม) : 2697-5440

ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University

แจ้งเปลี่ยนเลข E-ISSN และชื่อวารสาร โดยจะใช้เฉพาะชื่อวารสารภาษาอังกฤษเท่านั้น ดังนี้

E-ISSN (ใหม่) : 2773-9716

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : PBRU Science Journal

ตั้งแต่ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว 0634.13/วส 047 ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564, อว 0634.13/วส 054 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •