Home » Movement » “วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

“วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

ISSN : 1906-7925

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Thai Red Cross Nursing Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิมปีละ 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

ตั้งแต่ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ตามอีเมลแจ้ง ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •