Home » Movement » “วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และกอง บ.ก.

“วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และกอง บ.ก.

ISSN : 0857-4677

E-ISSN : 2651-1606

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Payap University Journal

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ ผศ.ดร.สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร เป็น ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์

ตามอีเมลแจ้ง ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •