Home » News/Announcements » ขอความร่วมมือคัดเลือกสาขาวิชาย่อย (Sub-subject areas) ของวารสารในฐานข้อมูล TCI

ขอความร่วมมือคัดเลือกสาขาวิชาย่อย (Sub-subject areas) ของวารสารในฐานข้อมูล TCI

สืบเนื่องจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) กำลังพัฒนา โครงการจัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลทิศทางการวิจัยและนวัตกรรมของไทยในระดับชาติ หรือที่เรียกว่าระบบ “ThaiVal” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมของไทยโดยใช้ข้อมูลจากบทความตีพิมพ์ในวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ซึ่งสามารถวิเคราะห์และแสดงแนวโน้มผลงานวิจัยตามสาขาวิชาได้ ทั้งนี้ ระบบ ThaiVal จะใช้สาขาวิชาตามขอบเขต (Aims and Scope) ของวารสารเป็นสำคัญ ซึ่งมี 3 ระดับ คือ

1. Main subject categories 4 สาขาวิชา ได้แก่ Life Sciences, Social Sciences, Physical Sciences และ Health Sciences

2. Subject areas 26 สาขาวิชา

3. Sub-subject areas 306 สาขาวิชา

ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ วารสารในฐานข้อมูล TCI ยังไม่ได้มีการเลือกสาขาวิชาย่อย (sub-subject areas) ดังกล่าว

ในการนี้ ศูนย์ TCI จึงขอความร่วมมือท่านบรรณาธิการวารสาร โปรดพิจารณาคัดเลือกสาขาวิชาย่อย (sub-subject areas) ตาม Aims and Scope ของวารสารท่าน จำนวนตั้งแต่ 1 ถึง 5 สาขาวิชาย่อย จากทั้งหมด 306 สาขาวิชาย่อย ได้ที่ :

ภายในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

หากพ้นกำหนดดังกล่าว ศูนย์ TCI จะดำเนินการเลือกสาขาวิชาย่อย (sub-subject areas) ที่เหมาะสมให้กับวารสารของท่านต่อไป เพื่อให้ระบบ ThaiVal สามารถวิเคราะห์และแสดงผลการวิจัยตามสาขาวิชาและมีข้อมูลของวารสารครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •