Home » Movement » “วารสารศิลปการจัดการ” แจ้งเปลี่ยนแปลงการอ้างอิง

“วารสารศิลปการจัดการ” แจ้งเปลี่ยนแปลงการอ้างอิง

E-ISSN : 2630-0427

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารศิลปการจัดการ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Arts Management

เปลี่ยนแปลงการอ้างอิง ดังนี้

 • ปรับเปลี่ยนรายการอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด กรณีที่เป็นรายการอ้างอิงจากภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษตามหลักการแปลทุกรายการ
 • ปรับเปลี่ยนการอ้างอิงจาก APA6 เป็น APA7
 • ตั้งแต่วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

  ตามหนังสือ ที่ วส 2564/46 ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •